Nieuws uit de kerkenraad (17-04-2017)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de grote kerkenraad dd. 18 januari.

 

1. Toekomst Kloosterveen
Leden van de werkgroep Toekomst Kloosterveen geven de stand van zaken weer. De werkgroep constateerde dat de voorstellen nog onvoldoende doordacht en concreet waren om in een gemeentevergadering te kunnen bespreken. Daarom was uitstel van de gemeenteavond beter dan doorzetten met als gevolg dat we allemaal een onvoldaan gevoel hebben.
De werkgroep vergadert nu door en komt met verder uitgewerkte voorstellen, die met de gemeente besproken kunnen worden. Daarbij zal ook worden meegenomen wat de beste manier is om die met de gemeente te bespreken.

 

2.Jaarrekening 2016
De kerkenraad heeft de jaarrekening over 2016 van de wijkgemeente De Drieklank goedgekeurd. De financiële positie van de wijkgemeente is goed.
De kerkenraad heeft de penningmeester, Albert Jan Frijlink, decharge verleend en bedankt hem voor zijn werkzaamheden voor de wijk.

 

3.Aftredende ambtsdragers
Dit jaar zal op 3 september in De Ontmoeting de zogenoemde wisseling van de wacht plaatsvinden: we nemen afscheid van aftredende ambtsdragers en hopen nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen.
Op dit moment is al vast te melden dat de diakenen Ineke van der Wiel en Albert Lammers (voorzitter College van Diakenen) en de ouderlingen Jakob en Gienke Christoffers en Marlies Warris definitief zullen aftreden. Diaken Dineke Top is beschikbaar voor een nieuwe periode. De ouderlingen Joop Geut en Diedrik Pepping zijn beschikbaar voor nog eens drie, respectievelijk twee jaar. De ouderlingen Karin van Goor en Aly Mulder, die twee jaar geleden voor twee jaar verlenging hebben gekozen, maken de periode van vier jaar toch vol.

 

4.Diaconaal jaarverslag
De kerkenraad heeft kennis genomen van het diaconaal jaarverslag over 2016. We zijn onder de indruk van de vele werkzaamheden op heel verschillende gebieden. Het jaarverslag is te vinden op de website van De Drieklank onder diaconaal nieuws
Verder meldt de diaconie dat de vrije collecte op 14 mei a.s. zal worden bestemd voor het Bio Vakantieoord, een vakantiepark voor kinderen met een handicap maar ook voor de broertjes en zusjes en de ouders.
Binnenkort gaat de jaarlijkse actie Vakantiegeld Samen delen weer van start. En eind april is de Vaartweek; uit onze wijkgemeente zullen tien personen op vakantie gaan naar het nieuwe Hydepark in Doorn.

 

5.Taakverdeling predikanten
Na de totstandkoming van de wijkgemeente De Drieklank zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen de vier predikanten. Ook is toen besloten na een jaar te evalueren. Dit is inmiddels gebeurd. Op grond daarvan zijn er enkele aanpassingen tot stand gebracht in de taakverdeling per 1 september a.s. Via het Kerkblad en de website zullen de gemeenteleden hierover worden geïnformeerd.

 

6.Duurzaamheidsdienst
Nadat op 19 februari in De Bron weer een duurzaamheidsdienst is geweest is besloten deze dienst ook in De Ontmoeting te houden. Dit zal zijn op 22 oktober 2017.

 

7. Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad wil graag geïnformeerd zijn over wat er speelt in de wijken. Daarom is afgesproken dat de vastgestelde verslagen van de vergaderingen van de wijkkerkenraden voortaan ter informatie zullen worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad.

 

8. Evaluatie Drie dagen van Pasen
Tot slot heeft de kerkenraad onder leiding van Auckjen Ridderbos de drie dagen van Pasen op een creatieve wijze geëvalueerd. Voor velen waren het mooie, betekenisvolle diensten. Anderzijds waren er ook mensen voor wie dit niet hoeft. Conclusie: hiermee zeker doorgaan. Het is aan ieder zelf om af te besluiten of je hier wel of niet aan deelneemt.

 

Naar boven