Nieuws uit de kerkenraad (18-01-2017)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de grote kerkenraad dd. 18 januari.

1. Speciale gast
Bij de opening heet de voorzitter in het bijzonder Thilla Franken welkom. Zij is voorzitter van de Algemene Kerkenraad en bezig met haar 'eerste honderd dagen'. In dat kader bezoekt zij alle wijkkerkenraden.

2.Gidofalva
De werkgroep Gidofalva is aanwezig en geeft met een mooie presentatie een beeld van haar werkzaamheden en van het reilen en zeilen van de zustergemeente in Roemenië. Dat roept in elk geval ook de vraag op hoe we de relatie verder willen en kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld of er meer gelijkwaardigheid gerealiseerd kan worden, en hoe we ook meer een geloofsrelatie met elkaar kunnen aangaan.
De werkgroep is nu een zelfstandige stichting, maar bekeken gaat worden of zij weer bij de diaconie ondergebracht kan worden.

3. Toekomst De Ontmoeting
Henk Dimmendaal vertelt over de eerste bijeenkomst van de werkgroep. De volgende punten kwamen aan de orde:
– misschien moeten we een keuze maken richting variatievieringen, middengeneratie, jongeren, jonge gezinnen? Hiervoor is ruimte en ondersteuning van de AK;
– we moeten breder kijken dan alleen de vieringen; ook naar andere vormen van kerk-zijn;
– we zouden beter moeten weten wat de behoeften van de mensen in Kloosterveen zijn;
-lopen wij niet het risico op gelijkvormigheid met het Lichtpunt of City Life Church? Waarin onderscheiden wij ons?
- welke/wat voor predikanten hebben wij nodig bij die nader ingevulde toekomst van Kloosterveen?
– waar willen wij ons geloof beleven? Hebben wij nog een gebouw nodig? Bij de fusiebesprekingen is de vierplek Kloosterveen destijds gewaarborgd. Het huurcontract loopt tot 2021 met uitstapmogelijkheid in 2018. Is dit duidelijk voor iedereen? En zo niet, moeten we dan wel plannen maken terwijl onduidelijk is hoe het verder zal gaan? Of moeten we júist plannen blijven maken? Thilla Franken meldt dat er bereidheid om te investeren is bij de AK.
– de werkgroep komt t.z.t. met een notitie voor de kerkenraad en de wijkgemeente. Het blijven betrekken van de wijkgemeente in dit proces is uiterst belangrijk.

4. Avondmaal
Aan de diaconie wordt gevraagd hoe het zit met de bediening van het avondmaal door niet-ambtsdragers. Op dit moment zijn er in principe steeds voldoende ambtsdragers beschikbaar voor avondmaalsdiensten, maar als dit eens niet zo is dan kunnen niet-ambtsdragers (ex-ambtsdragers of collectanten) meehelpen.

5. Aanvang kerkdiensten De Bron
Over het besluit om ook in de zomerperiode de kerkdiensten in De Bron om 10.00 uur te laten beginnen, zal nog eens duidelijk informatie aan de gemeente gegeven moeten worden via een bericht in het Kerkblad.

6. Kerkorde
Nu er door de synode de nodige reorganisaties voor de landelijke kerk op stapel zijn gezet (o.a. van 74 naar 11 classes), zullen de kerkenraden de komende tijd zich moeten beraden over nogal wat wijzigingen in de ordinanties van de kerkorde. Niet voor iedereen het meest interessante deel van het kerkenwerk...

7. Bezinningsdag wijkkerkenraad
Op 13 mei gaat de kerkenraad zich weer een dag bezinnen. Behalve dat we de tijd en ruimte wil nemen om ons te bezinnen op ons geloof, kunnen we dan ook wat uitgebreider praten over de toekomstplannen voor Kloosterveen.

8. Inlia
N.a.v. een vraag over Inlia, wordt duidelijk dat er vanuit het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad een gesprek gevoerd gaat worden met Inlia, om daarmee meer duidelijkheid te krijgen over hoe we in Assen onze relatie met Inlia willen en kunnen voortzetten. (ter info: destijds hebben meerdere wijkgemeenten het 'charter van Groningen' ondertekend, o.a. resulterend in de opvang van vluchtelingen in de kerkgebouwen)

9. Afscheid
De voorzitter spreekt Jan Ridderbos toe, die vanavond voor het laatst als ouderling-kerkrentmeester in ons midden is. Hij bedankt hem voor zijn inzet en werk in de afgelopen jaren en de kerkenraad bevestigt dat met een applausje.

10. Buurthuis Lariks
De diaconie zal aanwezig zijn met een standje, een presentatie en info op de open dag in buurhuis Lariks op 2 februari. Thilla Franken spreekt haar waardering daarvoor uit en ziet dit als prima uitwerking van kerk-in-de-wereld-zijn.

Naar boven