Nieuws uit de kerkenraad (10-10-2016)
Hierbij de belangrijkste punten uit de vergadering van de grote kerkenraad dd. 10 oktober.

Twee hoofdpunten waren er deze vergadering:
1. Rapportages bezinningsdag
N.a.v. de bezinningsdag van 21 mei zijn er een paar werkgroepen aan het werk geweest om dingen verder uit te werken. Hun rapportages worden vanavond besproken. Allerlei punten komen aan de orde. Het varieert van e-mailverkeer tot afkondigingen, van dienstdoen als ambtsdrager tot het contact met de buren, en van meer zelfsturing voor werkgroepen tot gezellige gemeentebijeenkomsten. Over al die punten wordt besloten of er wordt een vervolgactie gestart.

2. Evaluatie taakverdeling predikanten
Sinds de fusie werkt het predikantenteam met een taakverdeling, zodat elke predikant zoveel mogelijk doet wat bij haar of hem past en de diverse taken goed worden behartigd. Dit wordt nu geëvalueerd m.b.v. een daartoe opgestelde notitie. De predikanten kunnen goed werken met de huidige taakverdeling, al zou ds. Harmsen wel graag wat verschuiving zien in zijn pakket, m.n. zou hij meer pastoraat willen doen. De kerkenraad is i.h.a. wel tevreden over de taakverdeling en de uitvoering, maar stelt wel enkele (kritische) vragen over vooral pastoraat, jeugdwerk en bestuur. Het predikantenteam gaat er eerst zelf verder naar kijken en blijft de kerkenraad informeren. De taakverdeling zal een dynamisch geheel zijn, dus niet iets dat vastligt maar iets waarin voortdurend weer verschuivingen kunnen optreden, al naar gelang de situatie daar om vraagt en/of de predikanten het beste hun capaciteiten kunnen inzetten. In de novembervergadering van kleine kerkenraad zullen eventuele verdere besluiten worden genomen.

Andere punten
Op het vacaturefront wordt met vreugde gemeld dat Anneke Geuten en Jan Bouwman diaken worden en Wim v.d. Wiel kerkrentmeester. Zij zullen worden bevestigd op 6 nov. in De Bron door ds. Peter v.d. Peppel. Er is een constructief gesprek geweest van het moderamen en de werkgroep variatievieringen. E.e.a. zal worden meegenomen in het verder kijken naar de vieringen in onze wijkgemeente. De gemeenteavond van 3 nov. staat in de steigers en zal vooral gericht zijn op de toekomst van onze wijkgemeente.

Naar boven